The new complete code of Hammurabi, English version Der Codex Hammurapi, Referenzen Der Codex Hammurapi, Seite 4 Der Codex Hammurapi, Seite 2 Der Codex Hammurapi, Index